توضیحات پروژه

بیش از 80 درصد پسماندهای تولیدی صنایع نفت قابلیت بازیافت دارد؛ به عنوان مثال غیر از پسماندهای فلزی و سلولزی که مد نظر این شرکت نمی باشند، سهم پسماندهای آلی تولیدی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در سال 179 هزار تن  می باشد که طبق برآوردها بیش از نیمی از آنها یعنی معادل 250 تن در روز قابلیت بازیافت دارند؛ از این میان  36،50 و 14 درصد می باشد.

این پسماندها در سه بخش بازیافت روغن سوخته، بازیافت مایعات آلی و بازیافت ضایعات جامد  آلی می توان بازیافت نمود.

شرکت مهزاد صنعت بهروز در این زمینه فعالیت دارد.