توضیحات پروژه

انواع روش تصفیه فاضلاب

عمل تصفیه طبیعی همواره در محیط زیست با کاهش و حذف آلاینده ها به وقوع می پیوندد؛ اما مدت زمان این فرآیندها و واکنش ها بسیار طولانی و ممکن است چندین سال برای حذف یک آلاینده از طبیعت، مورد نیاز باشد.

شهرهای بزرگ

در شهرهای بزرگ با توجه به حجم بالای فاضلاب تولیدی و مشکلات بهداشتی ناشی از آن و نیز کمبود زمین معمولاً تصفیه طبیعی فاضلاب امکان پذیر نبوده و بدین دلیل از روش های مصنوعی برای تصفیه فاضلاب استفاده می گردد که در واقع سرعت بخشیدن به روش های طبیعی با استفاده از علوم مهندسی است. از این رو، انواع روش های تصفیه فاضلاب موجود می باشد.

اهداف تصفیه فاضلاب

به طور کلی مهمترین اهداف عمده تصفیه فاضلاب بهداشتی شامل تأمین شرایط بهداشتی مناسب برای زندگی مردم، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده فاضلاب است که با حذف مواد درشت و معلق اعم از قابل ته نشینی و یا غیر قابل ته نشینی، اکسیداسیون مواد آلی ناپایدار به ترکیبات پایدار و تجزیه ناپذیر و جداسازی عوامل بیماری زا و نیز مواد سمی و مضر تا میزان قابل قبول صورت می گیرد.

با پیشرفت علوم مختلف در ارتباط مهندسی محیط زیست، امروزه می توان به منظور حفظ استاندارد خروجی فاضلاب ایران مورد نیاز برای تخلیه، انواع مختلف فاضلاب با خصوصیات متفاوت را تصفیه نمود.

تقسیم بندی

شاید تقسیم بندی انواع روش های مختلف تصفیه فاضلاب به دلیل وجود تنوع بسیار زیاد فاضلاب ها، به سادگی امکان پذیر نباشد؛ ولی بر اساس توافق تظر بیشتر متخصصان امر، دسته بندی می تواند به صورت های مختلفی انجام شود.
به طور کلی روش های تصفیه که در آنها کاربرد نیروهای فیزیکی عامل مهمتری است با عنوان عملیات واحد شناخته شده اند.

این عملیات از ابتدا از مشاهدات جهان فیزیکی الگوبرداری شده اند و اولین روش های تصفیه مورد استفاده بودند. امروزه عملیات واحد فیزیکی اساس اغلب فرآیندهای تصفیه را تشکیل می دهند.
در مقابل روش هایی که در آنها حذف آلاینده ها از طریق واکنش های شیمیایی و فرآیندهای بیولوژیکی صورت می گیرد، تحت عنوان فرآیندهای واحد تصفیه شناخته شده اند.

توضیح فرایند

بدین صورت که فرآیندهایی را که در آنها، واکنش های شیمیایی ایجاد کننده تغییر باشند، فرآیندهای واحد شیمیایی می خوانند که در حوزه تصفیه فاضلاب معمولاً به همراه عملیات واحد فیزیکی و فرآیندهای واحد بیولوژیکی به کار برده می شوند تا اهداف تصفیه را برآورده سازند.
در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب، هدف لخته سازی و جداسازی مواد جامد کلوئیدی غیرقابل ته نشینی و تثبیت مواد آلی به وسیله میکروارگانیسم هاست.
در هر یک از این واحدها با توجه به نوع آلاینده موجود، عمل تصفیه انجام و مرحله به مرحله از میزان آلایندگی آن کاسته می شود.

امروزه عملیات و فرآیندهای واحد در کنار یکدیگر به کار گرفته می شوند تا دستیابی به سطوح مختلف تصفیه در مراحل مختلف پیش تصفیه، تصفیه اولیه و ثانویه میسر گردد.
در تصفیه خانه فاضلاب به هر میزان که استاندارد خروجی فاضلاب تصفیه شده سختگیرانه تر باشد، هزینه های مورد نیاز نیز افزایش می یابد.

در فرآیند تصفیه نیز هر چه از تصفیه مقدماتی به سمت تصفیه پیشرفته می رویم، هزینه ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد؛ به نحوی که هزینه فرآیندهای پیشرفته فاضلاب چندین برابر هزینه های تصفیه مقدماتی و ثانویه می باشد.

در هر زمینه ای پیشتاز شرکت مهزاد صنعت بهروز.