توضیحات پروژه

به طور كلي روشهاي دفع در زمين تخت را ميتوان به دو گروه دفن اصولي و بهداشتي و يا تزريق به چاههاي عميق تقسيم بندي نمود.
تزريق به چاههاي عميق داراي كاربرد بسيار محدودي بوده و بيشتر براي پسماندهاي مايع قابل بررسي است. از اين رو مهمترين و متداولترين روش ميباشد.
دفن بهداشتي همواره به عنوان يكي از دفع در زمين، استفاده از تاسيسات خاكچال مهمترين اجزاي سيستم مديريت پسماند خطرناك مطرح بوده است.طراحي محلهاي دفن پسماند خطرناك ميتواند به اشكال مختلفي صورت گيرد.

شرکت مهزاد صنعت بهروز در این زمینه فعالیت تخصصی دارد.