عنوان : ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت ۸۵۰۵۳۰۰۱

مقدمه

توليد پسماندها يك محصول جانبي صنعتي شدن مي باشد. در صنعت نفت بسته به ميـزان فعاليـت، نـوع

تكنولوژي مورد استفاده، مواد اوليه مورد استفاده و وجود سيستم هاي بازيافت مقادير قابل توجهي پسماند توليـد مي گردد كه مديريت آنها از نقطه نظر زيست محيطي بسيار حائز اهميت مي باشد.

از آنجائيكـه براسـاس مـاده 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده است و با توجه به مفاد ماده فوق و ماده  ، 11سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارت خانه هاي بهداشت، درمـان و آموزش پزشكي )در مورد پسماندهاي پزشكي(، صنايع، معادن و نفت )در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني(،جهاد كشاورزي )در مورد پسماندهاي كشاورزي( ضوابط و روش هاي مربوط بـه مـديري اجرايـي پـسماندها را تدوين و در شورايعالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند.

 وزارت خانه هاي مـذكور مـسئول نظـارت بـر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند لذا در اين خصوص اقـدام بـه تهيـه و تـدوين ضـوابط و روش هـاي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه شد تا اقدامات لازم جهت اجراي قوانين و آئـين نامـه هـاي مـديريت پسماندها به عمل آمده تا در راستاي اهداف عاليه سيستم مديريت يكپارچه  HSEحركت كرد.

مجموعه تهيه شده در مرحله بازنگري صفر مي باشد، پس از اجرا درصنعت نفت و در راسـتاي بهبـود روشها و برنامه هاي زيست محيطي، مديريت ها / رؤساي محترم  HSEپيشنهادات اصـلاحي خـود را مي توانند از طريق مديران  HSEشركتهاي اصلي ذيربط بـه اداره كـل  HSEوزارت نفـت ارسـال نمايند. اقدامات اصلاحي مرتبط در بازنگري آتي مدنظر قرار خواهد گرفت و شرح بازنگري در ايـن

قسمت درج خواهد شد.14 از2  صفحه85053001

هدف:

اجراي موثر قانون مديريت پسماندها و شرح چگـونگي مـديريت پـسماندهاي صـنعتي و ويـژه توليـدي

ناشي از فعاليت شركت هاي تابعه وزارت نفت

دامنه كاربرد:

كليه واحدهاي عملياتي صنعت نفت

مسئول:

مسئول محيط زيست واحد HSE

مراجع:

1) Environmental Protection Agency (EPA) Regulations

2) Resource Conservation & Recovery Act (RCRA) [40 CFR 239- 299]

3) Land Disposal Program Flexibility Act- 1996

4) Comprehensive Environmental Response Compensation &Liability Act

(CERCLA)

5) Transportation of Dangerous goods Act

6) The Canadian Environmental Protection Act (CEPA)

7) Basel Convention, 1989

8) Export & Import of Hazardous Wastes Regulations (EIHW)

9) Transportations of Dangerous Goods Regulations (TDG)

 – 10مجموعه قوانين و مقررات حفاظت محيط زيست ايـران، تـدوين دفتـر حقـوقي و امـور

مجلس سازمان حفاظت محيط زيست، اسفند 138314 از3  صفحه85053001

 تعاريف و اصطلاحات :

1- پسماند :

براساس قانون مديريت پسماند مصوب  ، 83/2/20پسماند به مواد جامد، مايع )غيـر فاضـلاب( وگـاز، گفتـه

مي شود كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بـوده و از نظـر توليـد كننـده زائـد شـناخته

مي شود .

2- پسماند هاي عادي :

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روز مره انـسان در شـهرها ، روسـتاها و خارج از آنها توليد مي شود ، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني

 3- پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)

به كليه پسماندهاي عفوني و زيـان آور ناشـي از بيمارسـتان هـا و مراكـز بهداشـتي و درمـاني وآزمايـشگاه هـاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود . ساير پسماندهاي خطرناك بيمارسـتاني از شـمول ايـن تعريـف خارج است .

4- پسماندهای صنعتی:

پسماندهاي ناشي از فعاليتهـاي صـنعتي و معـدني و پـسماندهاي پالايـشگاهي صـنايع گـاز ، نفـت ، پتروشـيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي

 5- پسماندهاي ويژه :

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه بدليل بالا بـودن حـداقل يكـي از خـواص خطرنـاك از قبيـل بيمـاريزايي، سميت، قابليت انفجار يا اشتعال و خوردگي و مـشابه آن بـه مراقبـت هـاي ويـژه نيـاز داشـته باشـد و آن دسـته از پسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جـزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند

6- شركت مورد تاييد :

به كليه شركت هايي كه از نظر توانمندي اجرايي و علمي در هـر يـك از زمينـه هـاي مـديريت اجرايـي پـسماند )جمع آوري پسماند ، حمل و نقل و دفع و (… ، بـه تاييـد امـور  HSE وزارت نفـت يـا  HSEهريـك از چهـار شركت اصلي رسيده و داراي پرونده و رتبه باشند اطلاق مي گردد.

 7- اركان مرتبط با سيستم مديريت پسماند :

 7-1. مدير عامل شركت :

مدير عامل شركتها در راستاي اجراي تعهـدات بيـان شـده در  HSEمهمتـرين ركـن در اجـراي آئـين نامـه

پسماندها مي باشند.

 7-2. واحدHSE:

مسئوليت نظارت بر عملكرد كليه فعاليت هاي امور بهداشت ، ايمني و محيط زيـست بخشهاي زير مجموعه و بخش خصوصي و پيمانكار طـرف قـرارداد را عهـده دار بـوده و بـر اسـاس چـارت سازماني ارائه شده و با تائيد مديريت  ، HSE مي بايستي تشكيل گردد .

 7-3. واحد توليد كننده پسماند :

 به كليه واحدهاي فرآيندي يا عملياتي اطلاق مي گردد كـه پـسماند در حوزه كاري آن توليد شده است ،

 7-4. واحد جمع آوري پسماند:

به بخش خصوصي يا نيمه خـصوصي واجـد صـلاحيتي اطـلاق مـيگردد كه مسئوليت جابجائي و جمع آوري و ذخيره سازي پـسماندهاي توليـدي توسـط توليـد كننـدگان در داخل سايت و نگهداري و برچسب گذاري و گرفتن كليه مجوزها و تائيديه ها براي ارسال پسماند به محـل دفع را بر اساس دستورالعملهاي مربوطه برعهده دارد .

در صورت نيـاز مـسئوليت نگهـداري ايـستگاه ذخيـره قابل واگذاري به بخش خصوصي مي باشد .

 7-5. پيمانكار حمل و نقل:

 به بخش خصوصي يا نيمه خصوصي واجد صـلاحيتي اطـلاق مـي گـردد كه مسئوليت تحويل ، بارگيري و جابجايي كليه پسماند ها در خارج از محل توليد وارسال آن به محل هاي مشخص براي دفع يا بازيافت را بر اساس دستور العمل هاي صادره بر عهده دارد .

 7-6. پيمانكار دفع :

بـه بخـش خـصوصي واجـد صـلاحيتي اطـلاق مـي گـردد كـه مـسئوليت پـردازش نگهداري و بهره برداري كليه تأسيسات تصفيه و دفن را بر عهده دارد .

 2- مسئوليت ها :

2-1. مسئوليت مديران عامل در ارتباط با سيستم مديريت پسماند :

 1-1-2 فراهم نمودن زمينه همكاري كليـه بخـشهاي زيـر مجموعـه بـا مـديريت  HSEدر راسـتاي اجـراي

آئين نامه و دستورالعمل هاي مديريت پسماند

 -2-1-2كمك به تسريع روند انجام امور انتخاب مشاور و پيمانكار و ساخت تأسيسات مربوط بـه مـديريت

پسماند

 -3-1-2. اولويت دادن و تخصيص اعتبارات لازم به منظور طراحي و ساخت تأسيـسات زيـر بنـائي مـديريت

پسماند نظير ايجاد ساختار مكانيزه حمل و نقل ، جمع آوري ، تأسيسات تصفيه ، بازيافت و دفن پسماندها .

2-2. مسئوليت هاي بخش  HSEدر ارتباط با سيستم مديريت پسماند :

 -1-2-2 تعريف و نظارت بر اجراي پروژه هاي مرتبط با مديريت پسماند

 -2-2-2كنترل آمار نوع و حجم پسماندها در محل توليد ، ايستگاه ذخيره و در سيستم حمل و نقل

 -3-2-2نظارت بر نحوه طبقه بندي و كد گذاري و نگهداري پسماندها بر اساس دستور العمل ها

 -4-2-2نظارت بر عملكرد و رعايت اصول  HSEدر كليه شركتهاي عمل كننده در مديريت پسماند

 -5-2-2صدور مجوزهاي مربوط به حمل و نقل پسماندهاي ويژه14 از6  صفحه85053001

 -6-2-2ارائه گزارش تفصيلي عملكرد بصورت ماهانه در خصوص نحـوه مـديريت پـسماند در واحـدهاي

زير مجموعه به مديريت HSE

 -7-2-2دريافــت برگــه بــار نامــه دفــع پــسماند از توليــد كننــده و ارســال آن پــس از انجــام كنتــرل بــه پيمانكــار

جمع آوري

 -8-2-2نظارت بر نمونه برداري و ارسال نمونه پسماندهاي مورد نياز به آزمايشگاه جهت آناليز

 -9-2-2همكاري در تعيين مشاور جهت جانمايي و طراحي تأسيـسات تـصفيه، بازيـابي و طراحـي محلهـاي

دفن پسماندها بر اساس روشهاي استاندارد و با هماهنگي  HSEستاد

 -10-2-2همكاري در تعيين صلاحيت پيمانكاران زيـربط و نظـارت بـر اجـراي عمليـات اجرايـي مـديريت

پسماندها نظير ساخت محلهاي دفن و تأسيسات مربوطه با بهره گيري از خدمات نظارتي تيم طراح

 -11-2-2نظارت بر ايجاد ساختار ثبت و ضبط اطلاعات و آمار مديريت پسماند

 -12-2-2كنترل و تاييد صورت وضعيت پيمانكاران بر اساس بارنامه هاي تكميل شده و نظـارت بـر قيمـت

سرانه جمع آوري، حمل و دفع پسماندها بر اساس نوع پسماندها

 -13-2-2صدور مجوز آزادسازي ضمانتنامه هاي حسن انجام كـار پيمانكـاران مـرتبط بـا سيـستم مـديريت

پسماند

 -14-2-2تدوين و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز مرتبط با مديريت پسماند

تبصره  :

1به منظور انتخاب ، جانمايي محل دفن ، لازم است تا با بكارگيري از خدمات شركتهاي مـشاوره

نسبت به مكان يـابي محـل مناسـب دفـن پـسماندهاي صـنعتي و خطرنـاك اقـدام گـردد . در ايـن خـصوص

مسئوليت اخذ مجوز و تائيديه محل دفن انتخاب شده بر عهده مشاور مي باشد .14 از7  صفحه85053001

 -3-2مسئوليت واحدهاي توليد كننده پسماند :

 -1-3-2ارائه ليست كلي پسماندهاي توليدي و مشخصات كليه پسماندهاي توليد شده در شرايط عـادي بـر

اساس روند گذشته عملكرد واحد و به روز نمودن اطلاعات اين ليـست هـر مـاه يكبـار و ارائـه ليـست كليـه

پسماندهاي توليد شده در طول يكسال

 -2-3-2ارائه ليست كلي پسماند هاي توليدي در شرايط اضطراري بر اساس روند گذشته عملكرد واحـد و

به روز نمودن اطلاعات اين ليست بصورت سالانه

 -3-3-2تكميل و تنظيم و ارسال بارنامه پسماند براي حمل پسماند جامـد بـيش از  5كيلـو يـا پـسماند مـايع

بيش از  5ليتر يا مخلوط پسماند حاوي بيش از  500گرم PCB

 -4-3-2تخليه و ذخيره پسماندهاي توليدي در ظروف مربوطه و تهيه شده توسط پيمانكـار جمـع آوري بـر

اساس دستور العمل ارائه شده از سوي واحد  HSEو حداكثر مقدار مجاز ارائه شده .

 -5-3-2رعايت كليه مسائل بهداشت ، ايمني و زيست محيطي در هنگام تخليه پسماندهاي خطرناك

 -4-2مسئوليت واحد جمع آوري كننده پسماند :

 -1-4-2ارائه برنامه نحوه جمع آوري پسماندهاي مختلف بر اساس ليست كلي پسماندهاي توليدي ، و ارائه

به واحد  HSEو اخذ مجوز از آن

 -2-4-2ارائه برنامه نحوه نگهداري پسماندهاي مختلف به واحد  HSEو اخذ مجوز از آن

 -3-4-2ارائه برنامه نحوه برچسب گذاري پسماندهاي مختلف به واحد  HSEو اخذ مجوز از آن

 -4-4-2تهيه دستورالعمل اقدامات در شرايط اضـطراري ) ( ERAP1بـراي مـوارد ذكـر شـده در قـانون و

گرفتن مجوزهاي مورد نياز آن از واحد HSE

1 Emergency Response Assistance Plan14 از8  صفحه85053001

 -5-4-2جمع آوري كليه پسماندها بر اساس برگه بارنامه دريافتي و برچسب گذاري و ذخيـره سـازي آنهـا

بر اساس دستورالعمل هاي ارائه شده و مقدار مجاز بيان شده

 -6-4-2تحويل فرمها و مجوزهاي تائيد شده حمل پسماندهاي ويژه به پيمانكار متولي حمل و نقل پسماند

 -7-4-2ارائه گزارش ماهانه در زمينه مقدار پسماند جمع آوري شده بر اساس كدهاي مربوطه

 -8-4-2ارائه گزارش ماهانه وضعيت انبارهاي نگهداري پسماند شامل مقدار فضاي پرشـده ، مقـدار حجـم

ارسال شده براي هر گروه از پسماندها

 -9-4-2رعايت كليه مسائل  HSEدر هنگام جمع آوري و ذخيره سازي پسماندها

 -5-2مسئوليت پيمانكار حمل و نقل پسماندهاي ويژه :

 -1-5-2تحويل يك نسخه از بارنامه مربوطه به اداره راه و ايستگاههاي آتش نشاني پوشش دهنده مسير

 -2-5-2رعايت كليه مـسائل  HSEدر حمـل و نقـل پـسماندها ) انتخـاب ماشـين آلات ، مـسير حركـت و

توقف، نصب علائم و … (

 -3-5-2حمل و نقل پسماندها به خارج از سايت و تحويل پسماندها به واحد دفـع يـا بازيافـت مـورد نظـر و

اخذ مهر تائيد تحويل در برگه بارنامه

 -4-5-2تحويل يك برگه از بارنامه تائيد شده به امور HSE

 -5-5-2ارائه گزارش ماهانه پسماندهاي حمل شده به امور  HSEبه تفكيك نوع پسماند و بارنامه ها

 -6-2مسئوليت پيمانكار دفع كننده پسماند هاي ويژه :

 -1-6-2رعايت كليه اصول بهداشتي ، ايمنـي و زيـست محيطـي در بهـره بـرداري از تأسيـسات موجـود در

ايستگاه دفع14 از9  صفحه85053001

 -2-6-2ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودي بـه تاسيـسات بازيافـت و كميـت و كيفيـت

خروجي مواد بازيافتي و پسماند حاصله به امور HSE

 -3-6-2ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيـت پـسماند ورودي بـه تاسيـسات تـصفيه و كميـت و كيفيـت

خروجي مواد تصفيه شده به امور HSE

 -4-6-2ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودي بر اساس بارنامه ها به هر محل دفن به امـور

HSE14 از10  صفحه85053001

-3شرح عمليات :

نحوه مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه

الف- مديريت پسماندهاي صنعتي :

 .1بر اساس قانون پسماندها اگر مخلوط پسماندهاي عادي يا صنعتي با پسماندهاي خطرناك مخلوط گردد اين

مخلوط درگروه پسماندهاي ويژه طبقه بندي مي گردد ) مگر آنكه آزمايشات، غير خطرناك بودن مخلوط

حاصله را ثابت نمايد( لذا لازم اسـت تـا كليـه بهـره بـرداران نـسبت بـه تفكيـك و جداسـازي از مبـدا كليـه

پسماندهاي صنعتي به شكل صحيح و دقيقي اقدام نمايند.

 .2كليه مراكز دولتي ، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش لازم است در هنگـام طراحـي كليـه واحـدهاي

صنعتي و خدماتي به نكات زير توجه نمايند:

– فرآيند به گونه اي طراحي و اجرا شود كه پسماند كمتري توليد شود.

– فرآيند به گونه اي طراحي و اجرا شود تا از تركيب مواد شيميايي و خطرناك با زائدات صنعتي جلوگيري

شود.

– فرآينـد بگونـه اي اصـلاح و يـا طراحـي شـود كـه طـي آن پـسماندهاي صـنعتي توليـدي بـا بكـارگيري

تكنيك هاي مناسب تا حد امكان متراكم و كم حجم شود.

 .3كليه مراكز دولتي ، خصوصي و شركتهاي تابعه لازم است تا كليـه پـسماندهاي صـنعتي خـود را شناسـايي و

طبقه بندي نمايند.

تبصره :

لازم است تا كليه پسماندهاي ويژه حاصل از مخلوط شدن پسماند هاي صـنعتي بـا مـواد خطرنـاك نيـز

شناسايي و مشخصات آنها در دفاتر مربوطه ثبت گردد.

جمع آوري و تفكيك از مبدا :

 .4كليه پسماندهاي صنعتي توليدي لازم است تا با توجه به حجم و خصوصيات پسماندها به منظور بازيافت و يا

نگهداري در انبارهاي موقت، در داخل ظروف اوليه مناسب بصورت جداگانه جمع آوري شده و برچـسب

گذاري شود.

 .5پسماندهاي صنعتي قابل ذخيره، حداكثر طي يك هفته )كه تابعي از قابليت پذيرش انبـار موقـت اسـت( مـي

بايستي به سيستم جمع آوري تحويل داده شود.14 از11  صفحه85053001

 .6ظروف ذخيره سازي بگونه اي طراحي شود كه بصورت مكانيزه قابل جمع آوري باشد.

تبصره يك :

پسماندهاي صنعتي حجيم كه قابل ذخيره سازي در محل نمي باشد حداكثر طي  24ساعت توسط

توليدكنندگان به مسئولين جمع آوري تحويل داده شده و يا آنكـه تـسهيلات كـاهش حجـم پـيش از تحويـل بـه

مسئول جمع آوري، براي آن درنظر گرفته شود.

تبصره دو :

پسماندهاي صنعتي نيمه جامد ، قابل ذخيره سازي در محل نبوده مگر آنكه تاسيسات مناسب بـراي

ذخيره سازي آن ايجاد شده باشد ، در غير اينصورت كليه پسماندهاي نيمه جامد صنعتي مـي بايـستي مـستقيما بـه

مسئولين جمع آوري تحويل داده شود.

نگهداري در محل )ايستگاه ذخيره سازي(:

 .7كليه مراكز دولتي، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش لازم اسـت تـا پـسماندهاي صـنعتي جمـع آوري

شده را پيش از ارسال براي دفع/بازيافت در محل داراي خصوصيات زير نگهداري و ذخيره نمايند:

محل نگهداري بايد داراي سه بخش مجزا باشد كه عبارتند از:

 -1بخش نگهداري پسماندهاي صنعتي قابل بازيافت

 -2بخش نگهداري پسماندهاي ارسالي براي دفع

 -3بخش فرآيندي )شامل تفكيك ، آماده سازي ، كاهش حجم ، بسته بندي و برچسب گذاري(

امكان تردد ماشين هاي سنگين در آن وجود داشته باشد.

تجهيزات مربوط به كاهش حجم مناسب به منظور كاهش حجم بهينه پسماندها در آن طراحي و اجرا شود.

تبصره يك :

كليه پسماندهاي نيمه جامد صنعتي پيش از بسته بندي مي بايستي به صورت كامل آبگيري شده به

گونه اي كه رطوبت حاصله به كمتراز  30درصد پسماند رسيده و سپس در ظروف مناسب ذخيره شود.

تبصره دو :

مايعات حاصل از آبگيري بر اساس ميزان آلـودگي موجـود در آن بـا توجـه بـه دسـتورالعمل هـاي

سازمان حفاظت محيط زيست به شيوه مناسبي، تصفيه و مديريت شود.

– تجهيزات ايمني مناسب در آن رعايت و تعبيه شود.14 از12  صفحه85053001

– در بستر سازي كف ايستگاه از پوشش هاي مناسب كه ضمن تحمل فـشارهاي ناشـي از تـردد وسـائل

سنگين، كه ضريب نفوذپذيري حداقل 10-8متر در ثانيـه را تـامين مـي نمايـد همـراه بـا سيـستم زهكـش

مناسب استفاده شود.

– در ظروف مناسب با خصوصيات پسماندها دسته بندي شود.

– فضاي مناسب براي ذخيره انواع پسماندهاي مختلف صـنعتي بگونـه اي طراحـي و سـاخته شـود تـا از

مخلوط شدن پسماندهاي صنعتي با يكديگر در اثر رفت و آمد و يا در اثر وزش باد جلوگيري شود.

– از ديوارها و كف قابل شستشو و تجهيزات مربوطه برخوردار باشد.

– از تهويه مناسب برخوردار باشد.

– امكان بارگيري مكانيزه براي انتقال پسماندهاي ذخيره شده به ماشين هـاي بزرگتـر و سـمي تريلـر هـا

طراحي و تعبيه شود.

انتقال و دفع :

 .8كليه مراكز دولتي، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش مي بايست كليه پسماندهاي صنعتي ذخيره شـده

در ايستگاه هاي ذخيره را تنها به شركت هاي مـورد تاييـد جهـت دفـع يـا بازيافـت ، ارسـال نمـوده و رسـيد

دريافت نمايند.

 .9سوابق رسيدهاي دريافت شده و بارنامه ها مي بايستي به صورت منظم نگهـداري شـده و در هـر زمـان قابـل

ارائه باشد.

 .10كليه نقل و انتقالات و ارسال بسته ها مي بايستي بصورت مستند و با ارائه بارنامه انجام شود.

 .11تنها شركت هاي مورد تاييد ، مجاز به انتقال پسماندها از ايستگاه به محل دفع مي باشند.

 .12كليه مواد برجامانده از عمليات بازيافت و تصفيه پسماندهاي صنعتي توليد شده و همينطور كليه مواد دورريز

مي بايد در يك محل دفن مهندسي طراحي شده كه داراي لاينرهاي مناسب باشد، دفن شوند

 -1محل دفن بايد داراي سيستم جمع آوري آبهاي سطحي باشد

 -2محل دفن بايد داراي پوشش پاياني مناسب و پوشش هاي روزانه و ميان مدت مناسب باشد.14 از13  صفحه85053001

 -3محل دفن بايد داراي سيستم جمع آوري شيرابه متشكل از شـيب بنـدي مناسـب ، پتـوي زهكـش و

لوله باشد.

 -4محل دفن بايد داراي سيستم تصفيه) يا مـديريت( شـيرابه مناسـب باشـد كـه اسـتانداردهاي دفـع بـه

آبهاي سطحي و زيرزميني ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را برآورده نمايد.

 -5در صورت نياز بايد داراي سيستم جمع آوري و هدايت گاز ياشد.

ب- مديريت پسماندهاي ويژه :

™ كليه پسماندهاي ويژه مي بايستي توسط پيمانكار جمع آوري و با تاييد و نظارت مديريت  HSEو يا

نماينده آن ، كدزني و طبقه بندي شود.

™ هرگونه تخليه پسماندهاي ويژه در شرايط عـادي ، مـي بايـستي حـداقل  24سـاعت پـيش از عمليـات

تخليه به امور  HSEو پيمانكار جمع آوري اطلاع داده شود.

™ هرگونه تخليه در شرايط اضطراري مي بايستي مستقيما زير نظر امور  HSEانجام شود.

™ حمل ، ذخيره و جابجايي پسماندهاي ويژه اي كه بارنامه براي آنها صادر نشده است مجاز نمي باشد .

™ در بارنامه لازم است تا حداكثر حجم مجاز پسماند ويژه براي حمل زميني/دريايي/هوايي ذكر گردد.

™ در بارنامه لازم است تا نوع اقدامات لازم درخصوص بروز سـانحه و كنتـرل شـرايط اضـطراري بـراي

هرنوع پسماند ويژه اعلام گردد ).(ERAP

™ تاسيسات مورد نياز براي تصفيه پسماندهاي ويژه مي بايـستي بـه صـورت كـاملا تخصـصي و پيـشرفته

متناسب با پسماندهاي توليدي طراحي و ساخته شده و رعايت كليه استانداردهاي سازمان حفاظـت محـيط

زيست دستورالعملهاي موجود يا يا آئين نامه هاي آتي مديريت  HSEدر آن الزامي است.

™ مديريت پسماند ويژه پس از تـصفيه و يـا تثبيـت پـسماند و از بـين رفـتن خـصوصيات خطرنـاك آن،

همانند مديريت پسماند صنعتي خواهد بود.

™ ذخيره سازي موقت پسماندهاي ويژه مي بايستي براساس رعايـت نكـات منـدرج در بارنامـه صـورت

گيرد.14 از14  صفحه85053001

™ حمل و نقل پسماندهاي ويژه مي بايستي با رعايت حـداكثر حجـم مجـاز ذكرشـده در بارنامـه بـوده و

بارگيري پسماندهاي ناسازگار بايكديگر در محموله ارسالي براي دفع ممنوع است.

™ ارسال محموله پسماندهاي ويژه تنها به مراكز مجاز پذيرنـده ايـن پـسماندها مجـاز بـوده و لازم اسـت

پيش از ارسال، تائيديه پذيرش در اين مراكز، اخذ گردد.

™ برنامه حمل جاده اي محموله هاي حاوي پسماند ويژه مي بايستي مطابق آخرين آئين نامه حمل و نقل

جاده اي موادخطرناك مصوب هيات وزيران باشد.

™ كليه عمليات نقل و انتقال، ذخيره سازي و دفع پسماندهاي ويژه مـي بايـستي بـصورت مكـانيزه انجـام

شود.

™ ثبت كليه بارنامه ها و اطلاعات مربوط به جمع آوري و پردازش و دفع اين دسته از پـسماندها بايـستي

كاملا شفاف و قابل رديابي و كنترل باشد.

™ تامين هزينه هاي پاكسازي آلودگي هاي احتمالي حاصـل از عمليـات جمـع آوري ، ذخيـره سـازي و

دفع با پيمانكار بخش مربوطه است.

™ كليه امور مربوط به مديريت پسماندهاي ويژه به بخش خصوصي مورد تاييد قابل واگذاري است.

™ كليه پسماندهاي ويژه توليد شده درصورت رعايت استاندارد حداكثر مقدار مجـاز تخليـه بـه خـاك،

مي توانند در يك محل دفن مهندسي مطابق با نقشه هاي طراحي شده دفن شوند.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم جمع آوري آبهاي سطحي باشد.

– محل دفن مي بايد داراي پوشش پاياني مناسب و پوشش هاي روزانه و ميان مدت مناسب باشد.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم جمع آوري شيرابه منشكل از شيب بندي مناسـب ، پتـوي زهكـش و

لوله باشد.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم تصفيه) يا مديريت( شيرابه مناسـب باشـد كـه اسـتانداردهاي دفـع بـه

آبهاي سطحي و زيرزميني ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را برآورده نمايد.

– در صورت نياز مي بايد داراي سيستم جمع آوري و هدايت گاز باشد.