آیین‌نامه ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت

ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت به شماره 85053001مي باشد. پس از انجام HSE حاصل بررسي هاي عديده كارشناسان محيط زيست در نظام مديريت اقدامات اصلاحي لازم، مفاد آن جهت اجرا در دهمين جلسه كميته تخصصي محيط زيست مورخ 85 نيز توسط اعضاء /9/ مورخ 4 HSE 85/5/30 به تأييد و امضاي اعضاء رسيد. درجلسه شوراي عالي مصوب و به امضاء رسيد.

مقدمه

توليد پسماندها يك محصول جانب ي صنعتي شدن مي باشد . در صنعت نفت بسته به ميزان فعاليت، نوع تكنولوژي مورد استفاده، مواد اوليه مورد استفاده و وجود سيستم هاي بازيافت مقادير قابل توجهي پسماند توليد مي گردد كه مديريت آنها از نقطه نظر زيست محيطي بسيار حائز اهميت مي باشد .

از آنجائيكه براساس ماد ه 7 قانون مديريت پسماندها، مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه به عهده توليد كننده است و با توجه به مفاد ماده فوق و ماده 11 ، سازمان حفاظت محيط زيست موظف است با همكاري وزارت خانه هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (در مورد پسماندهاي پزشكي )، صنايع، معادن و نف ت (در مورد پسماندهاي صنعتي و معدني )،جهاد كشاورزي (در مورد پسماندهاي كشاورزي ) ضوابط و روش هاي مربوط به مديري اجرايي پسما ندها را تدوين و در شورايعالي حفاظت محيط زيست به تصويب برساند .

وزارت خانه هاي مذكور مسئول نظارت بر اجراي ضوابط و روش هاي مصوب هستند لذا در اين خصوص اقدام به تهيه و تدوين ضوابط و روش هاي مديريت اجرايي پسماندهاي صنعتي و ويژه شد تا اقدامات لازم جهت اجراي قوانين و آئين نامه هاي مديريت پسماندها به عمل آمده تا در راستاي اهداف عاليه سيستم مديريت يكپارچه HSE حركت كرد.

هدف:

اجراي موثر قانون مديريت پسماندها و شرح چگونگي مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه توليدي ناشي از فعاليت شركت هاي تابعه وزارت نفت.

دامنه كاربرد:

كليه واحدهاي عملياتي صنعت نفت

مسئول:

مسئول محيط زيست واحد HSE

-1 تعاريف و اصطلاحات:

-1 پسماند:

براساس قانون مديريت پسماند مصوب 20/2/83، پسماند  به مواد جامد، مايع (غير فاضلاب ) وگاز، گفته مي شود كه به صورت مستقيم يا غير مستقيم حاصل از فعاليت انسان بوده و از نظر توليد كننده زائد شناخته مي شود .

2-پسماند هاي عادي :

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه به صورت معمول از فعاليتهاي روز مره انسان در شهرها ، روستاها وخارج از آنها توليد مي شود ، از قبيل زباله هاي خانگي و نخاله هاي ساختماني

3-پسماندهاي پزشكي ( بيمارستاني) :

به كليه پسماندهاي عفوني و زيان آور ناشي از بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني وآزمايشگاه هاي تشخيص طبي و ساير مراكز مشابه گفته مي شود . ساير پسماندهاي خطرناك بيمارستاني از شمول اين تعريف خارج است.

-4 پسماندهاي صنعتي:

پسماندهاي ناشي از فعاليتهاي صنعتي و معدني و پسماندهاي پالايشگاهي صنايع گاز ، نفت ، پتروشيمي و نيروگاهي و امثال آن گفته مي شود از قبيل براده ها ، سرريزها و لجن هاي صنعتي.

-5 پسماندهاي ويژه :

به كليه پسماندهايي گفته مي شود كه بدليل بالا بودن حد اقل يكي از خواص خطرناك از قبيل بيماريزايي،سميت، قابليت انفجار يا اشتعال و خوردگي و مشابه آن به مراقبت هاي ويژه نياز داشته باشد و آن دسته ازپسماندهاي پزشكي و نيز بخشي از پسماندهاي عادي ، صنعتي ، كشاورزي كه نياز به مديريت خاص دارند جزء پسماندهاي ويژه محسوب مي شوند.

-6 شركت مورد تاييد :

به كليه شركت هايي كه از نظر توانمندي اجرايي و علمي در هر يك از زمينه هاي مديريت اجرايي پسماند (جمع آوري پسماند ، حمل و نقل و دفع و …) ، به تاييد امور HSE وزارت نفت يا HSE هريك از چهار شركت اصلي رسيده و داراي پرونده و رتبه باشند اطلاق مي گردد.

-7 اركان مرتبط با سيستم مديريت پسماند :

-1-7 مدير عامل شركت :

مدير عامل شركتها در راستاي اجراي تعهدات بيان شده در HSE مهمترين ركن در اجراي آئين نامه پسماندها مي باشند .

-2-7 واحد :HSE مسئوليت نظارت بر عملكرد كليه فعاليت هاي امور بهداشت ، ايمني و محيط زيست بخشهاي زير مجموعه و بخش خصوصي و پيمانكار طرف قرارداد را عهده دار بوده و بر اساس چارت سازماني ارائه شده و با تائيد مديريت HSE مي بايستي تشكيل گردد .

-3-7 واحد توليد كننده پسماند : به كليه واحدهاي فرآيندي يا عملياتي اطلاق مي گردد كه پسماند در حوزه كاري آن توليد شده است .

-4-7 واحد جمع آوري پسماند : به بخش خصوصي يا نيمه خصوصي واجد صلاحيتي اطلاق مي گردد كه مسئوليت جابجائي و جمع آوري و ذخيره سازي پسماندهاي توليدي توسط توليد كنندگان در داخل سايت و نگهداري و برچسب گذاري و گرفتن كليه مجوز ها و تائيديه ها براي ارسال پسماند به محل دفع را بر اساس دستورالعملهاي مربوطه برعهده دارد . در صورت نياز مسئوليت نگهداري ايستگاه ذخيرهقابل واگذاري به بخش خصوصي مي باشد .

-5-7 پيمانكار حمل و نقل : به بخش خصوصي يا نيمه خصوصي واجد صلاحيتي اطلاق مي گردد .كه مسئوليت تحويل ، بارگيري و جابجايي كليه پسماند ها در خارج از محل توليد وارسال آن به م حل هاي مشخص براي دفع يا بازيافت را بر اساس دستور العمل هاي صادره بر عهده دارد.

-6-7 پيمانكار دفع : به بخش خصوصي واجد صلاحيتي اطلاق مي گردد كه مسئوليت پردازش نگهداري و بهره برداري كليه تأسيسات تصفيه و دفن را بر عهده دارد .

-2 مسئوليت ها :

-1-2 مسئوليت مديران عامل در ارتباط با سيستم مديريت پسماند :

1-1-2 فراهم نمودن زمينه همكاري كليه بخشهاي زير مجموعه با مديريت HSE در راستاي اجراي آئين نامه و دستورالعمل هاي مديريت پسماند

-2-1-2 كمك به تسريع روند انجام امور انتخاب مشاور و پيمانكار و ساخت تأسيسات مربوط به مديريت پسماند

-3-1-2 اولويت دادن و تخصيص اعتبارات لازم به منظور طراحي و ساخت تأسيسات زير بنائي مديريت پسماند نظير ايجاد ساختار مكانيزه حمل و نقل ، جمع آوري ، تأسيسات تصفيه ، بازيافت و دفن پسماندها

-2-2 مسئوليت هاي بخش HSE در ارتباط با سيستم مديريت پسماند :

-1-2-2 تعريف و نظارت بر اجراي پروژه هاي مرتبط با مديريت پسماند

-2-2-2 كنترل آمار نوع و حجم پسماندها در محل توليد ، ايستگاه ذخيره و در سيستم حمل و نقل

-3-2-2 نظارت بر نحوه طبقه بندي و كد گذاري و نگهداري پسماندها بر اساس دستور العمل ها

-4-2-2 نظارت بر عملكرد و رعايت اصول HSE در كليه شركتهاي عمل كننده در مديريت پسماند

-5-2-2 صدور مجوزهاي مربوط به حمل و نقل پسماندهاي ويژه

-6-2-2 ارائه گزارش تفصيلي عملكرد بصورت ما هانه در خصوص نحوه مديريت پسماند در واحدهاي زير مجموعه به مديريت HSE

-7-2-2 دريافت برگه بار نامه دفع پسماند از توليد كننده و ارسال آن پس از انجام كنترل به پيمانكار

جمع آوري

-8-2-2 نظارت بر نمونه برداري و ارسال نمونه پسماندهاي مورد نياز به آزمايشگاه جهت آناليز

-9-2-2 همكاري در تعيين مشاور جهت جانمايي و طراحي تأسيسات تصفيه، بازيابي و طراحي محلهاي دفن پسماندها بر اساس روشهاي استاندارد و با هماهنگي HSE ستاد

-10-2-2 همكاري در تعيين صلاحيت پيمانكاران زيربط و نظارت بر اجراي عمليات اجرايي مديريت

پسماندها نظير ساخت محلهاي دفن و تأسيسات مربوطه با بهره گيري از خدمات نظارتي تيم طراح

-11-2-2 نظارت بر ايجاد ساختار ثبت و ضبط اطلاعات و آمار مديريت پسماند

-12-2-2 كنترل و تاييد صورت وضعيت پيمانكاران بر اساس بارنامه هاي تكميل شده و نظارت بر قيمت

سرانه جمع آوري، حمل و دفع پسماندها بر اساس نوع پسماندها

-13-2-2 صدور مجوز آزادسازي ضمانتنامه هاي حسن انجام كار پيمانكاران مرتبط با سيستم مديريت

پسماند

-14-2-2 تدوين و نظارت بر اجراي برنامه هاي آموزشي مورد نياز مرتبط با مديريت پسماند

تبصره 1 : به منظور انتخاب ، جانمايي محل دفن ، لازم است تا با بكارگيري از خدمات شركتهاي مشاوره

نسبت به مكان يابي محل مناسب دفن پسماندهاي صنعتي و خطرناك اقدام گردد . در اين خصوص مسئوليت اخذ مجوز و تائيديه محل دفن انتخاب شده بر عهده مشاور مي باشد .

-3-2 مسئوليت واحدهاي توليد كننده پسماند :

-1-3-2 ار ائه ليست كلي پسماندهاي توليدي و مشخصات كليه پسماندهاي توليد شده در شرايط عادي بر اساس روند گذشته عملكرد واحد و به روز نمودن اطلاعات اين ليست هر ماه يكبار و ارائه ليست كليه پسماندهاي توليد شده در طول يكسال

-2-3-2 ارائه ليست كلي پسماند هاي توليدي در شرايط اض طراري بر اساس روند گذشته عملكرد واحد و به روز نمودن اطلاعات اين ليست بصورت سالانه

-3-3-2 تكميل و تنظيم و ارسال بارنامه پسماند براي حمل پسماند جامد بيش از 5 كيلو يا پسماند مايع بيش از 5 ليتر يا مخلوط پسماند حاوي بيش از 500 گرم PCB

-4-3-2 تخليه و ذخيره پس ماندهاي توليدي در ظروف مربوطه و تهيه شده توسط پيمانكار جمع آوري بر اساس دستور العمل ارائه شده از سوي واحد HSE و حداكثر مقدار مجاز ارائه شده .

-5-3-2 رعايت كليه مسائل بهداشت ، ايمني و زيست محيطي در هنگام تخليه پسماندهاي خطرناك

-4-2 مسئوليت واحد جمع آوري كننده پسماند :

-1-4-2 ارائه برنامه نحوه جمع آوري پسماندهاي مختلف بر اساس ليست كلي پسماندهاي توليدي ، و ارائه به واحد HSE و اخذ مجوز از آن

-2-4-2 ارائه برنامه نحوه نگهداري پسماندهاي مختلف به واحد HSE و اخذ مجوز از آن

-3-4-2 ارائه برنامه نحوه برچسب گذاري پسماندهاي مختلف به واحد HSE و اخذ مجوز از آن

-4-4-2 تهيه دستورالعمل اقدامات در شرايط اضطراري ( ERAP براي موارد ذكر شده در قانون و گرفتن مجوزهاي مورد نياز آن از واحد HSE

-5-4-2 جمع آوري كليه پسماندها بر اساس برگه بارنامه دريافتي و برچسب گذاري و ذ خيره سازي آنها بر اساس دستورالعمل هاي ارائه شده و مقدار مجاز بيان شده

-6-4-2 تحويل فرمها و مجوزهاي تائيد شده حمل پسماندهاي ويژه به پيمانكار متولي حمل و نقل پسماند

-7-4-2 ارائه گزارش ماهانه در زمينه مقدار پسماند جمع آوري شده بر اساس كدهاي مربوطه

-8-4-2 ارائه گزارش ماهانه وضعيت انبارهاي نگهداري پسماند شامل مقدار فضاي پرشده ، مقدار حجم ارسال شده براي هر گروه از پسماندها

-9-4-2 رعايت كليه مسائل HSE در هنگام جمع آوري و ذخيره سازي پسماندها

-5-2 مسئوليت پيمانكار حمل و نقل پسماندهاي ويژه :

-1-5-2 تحويل يك نسخه از بارنامه مربوطه به اداره راه و ايستگاههاي آتش نشاني پوشش دهنده مسير

-2-5-2 رعايت كلي ه مسائل HSE در حمل و نقل پسماندها ( انتخاب ماشين آلات ، مسير حركت و توقف، نصب علائم و … )

-3-5-2 حمل و نقل پسماندها به خارج از سايت و تحويل پسماندها به واحد دفع ي ا بازيافت مورد نظر و اخذ مهر تائيد تحويل در برگه بارنامه

-4-5-2 تحويل يك برگه از بارنامه تائيد شده به امور HSE

-5-5-2 ارائه گزارش ماهانه پسماندهاي حمل شده به امور HSE به تفكيك نوع پسماند و بارنامه ها

-6-2 مسئوليت پيمانكار دفع كننده پسماند هاي ويژه :

-1-6-2 رعايت كلي ه اصول بهداشتي ، ايمني و زيست محيطي در بهره برداري از تأسيسات موجود در ايستگاه دفع

-2-6-2 ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودي به تاسيسات بازيافت و كميت و كيفيت HSE خروجي مواد بازيافتي و پسماند حاصله به امور

-3-6-2 ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودي به تاسيسات تصفيه و كميت و كيفيت HSE خروجي مواد تصفيه شده به امور

-4-6-2 ارائه گزارش ماهانه از كميت و كيفيت پسماند ورودي بر اساس بارنامه ها به هر محل دفن به امور HSE

-3 شرح عمليات : نحوه مديريت پسماندهاي صنعتي و ويژه

الف- مديريت پسماندهاي صنعتي :

  1. بر اساس قانون پسماندها اگر مخلوط پسماندهاي عادي يا صنعتي با پسماندهاي خطرناك مخلوط گردد اين مخلوط درگروه پسماندهاي ويژه طبقه بندي مي گردد ( مگر آنكه آزمايشات، غير خطرناك بودن مخلوط حاصله را ثابت نمايد ) لذا لازم است تا كليه به ره برداران نسبت به تفكيك و جداسازي از مبدا كليه پسماندهاي صنعتي به شكل صحيح و دقيقي اقدام نمايند.
  2. كليه مراكز دولتي ، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش لازم است در هنگام طراحي كليه واحدهاي صنعتي و خدماتي به نكات زير توجه نمايند:

– فرآيند به گونه اي طراحي و اجرا شود كه پسماند كمتري توليد شود.

– فرآيند به گونه اي طراحي و اجرا شود تا از تركيب مواد شيميايي و خطرناك با زائدات صنعتي جلوگيري شود.

– فرآيند بگونه اي اصلاح و يا طراحي شود كه طي آن پسماندهاي صنعتي توليدي با بكارگيري تكنيك هاي مناسب تا حد امكان متراكم و كم حجم شود.

  1. كليه مراكز دولتي ، خصوصي و شركتهاي تابعه لازم است تا كليه پسماندهاي صنعتي خود را شناسايي و طبقه بندي نمايند.

تبصره : لازم است تا كليه پسماندهاي ويژه حاصل از مخلوط شدن پسماند هاي صنعتي با مواد خطرناك نيز شناسايي و مشخصات آنها در دفاتر مربوطه ثبت گردد.

جمع آوري و تفكيك از مبدا :

  1. كليه پسماندهاي صنعتي توليدي لازم است تا با توجه به حجم و خصوصيات پسماندها به منظور بازيافت و يا نگهداري در انبارهاي موقت، در داخل ظروف اوليه مناسب بصورت جداگانه جمع آوري شده و برچسب گذاري شود.
  2. پسماندهاي صنعتي قابل ذخيره، حداكثر طي يك هفته (كه تابعي از قابليت پذيرش انبار موقت است ) مي بايستي به سيستم جمع آوري تحويل داده شود
  3. ظروف ذخيره سازي بگونه اي طراحي شود كه بصورت مكانيزه قابل جمع آوري باشد.

تبصره يك : پسماندهاي صنعتي حجيم كه قابل ذخيره سازي در محل نمي باشد حداكثر طي 24 ساعت توسط توليدكنندگان به مسئولين جمع آوري تحويل داده شده و يا آنكه تسهيلات كاهش حجم پيش از تحويل به مسئول جمع آوري، براي آن درنظر گرفته شود.

تبصره دو : پسماندهاي صنعتي نيمه جامد ، قابل ذخيره سازي در محل نبوده مگر آنكه تاسيسات مناسب براي ذخيره سازي آن اي جاد شده باشد ، در غير اينصورت كليه پسماندهاي نيمه جامد صنعتي مي بايستي مستقيما به مسئولين جمع آوري تحويل داده شود.

نگهداري در محل (ايستگاه ذخيره سازي):

  1. كليه مراكز دولتي، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش لازم است تا پسماندهاي صنعتي جمع آوري شده را پيش از ارسال براي دفع/بازيافت در محل داراي خصوصيات زير نگهداري و ذخيره نمايند:

محل نگهداري بايد داراي سه بخش مجزا باشد كه عبارتند از:

-1 بخش نگهداري پسماندهاي صنعتي قابل بازيافت

-2 بخش نگهداري پسماندهاي ارسالي براي دفع

-3 بخش فرآيندي (شامل تفكيك ، آماده سازي ، كاهش حجم ، بسته بندي و برچسب گذاري)

امكان تردد ماشين هاي سنگين در آن وجود داشته باشد.

تجهيزات مربوط به كاهش حجم مناسب به منظور كاهش حجم بهينه پسماندها در آن طراحي و اجرا شود.

تبصره يك : كليه پسماندهاي نيمه جامد صنعتي پيش از بسته بندي مي بايستي به صورت كامل آبگيري شده به گونه اي كه رطوبت حاصله به كمتراز 30 درصد پسماند رسيده و سپس در ظروف مناسب ذخيره شود.

تبصره دو : مايعات حاصل از آبگيري بر اساس ميزان آلودگي موجود در آن با توجه به دستورالعمل هاي سازمان حفاظت محيط زيست به شيوه مناسبي، تصفيه و مديريت شود.

– تجهيزات ايمني مناسب در آن رعايت و تعبيه شود.

– در بستر سازي كف ايستگاه از پوشش هاي مناسب كه ضمن تحمل فشارهاي ناشي از تردد وسائل 10 متر در ثانيه را تامين مي نمايد همراه با سيستم زهكش – سنگين، كه ضريب نفوذپذيري حداقل 8

مناسب استفاده شود.

– در ظروف مناسب با خصوصيات پسماندها دسته بندي شود.

– فضاي مناسب براي ذخيره انواع پسماندهاي مختلف صنعتي بگونه اي طراحي و ساخته شود تا از مخلوط شدن پسماندهاي صنعتي با يكديگر در اثر رفت و آمد و يا در اثر وزش باد جلوگيري شود.

– از ديوارها و كف قابل شستشو و تجهيزات مربوطه برخوردار باشد.

– از تهويه مناسب برخوردار باشد.

– امكان بارگيري مكانيزه براي انتقال پسماندهاي ذخيره شده به ماشين هاي بزرگتر و سمي تريلر ها طراحي و تعبيه شود.

انتقال و دفع :

  1. كليه مراكز دولتي، خصوصي و شركت هاي تابعه هر بخش مي بايست كليه پسماندهاي صنعتي ذخيره شده در ايستگاه هاي ذخيره را تنها به شركت هاي مورد تاييد جهت دفع يا بازيافت ، ارسال نموده و رسيد دريافت نمايند.
  2. سوابق رسيدهاي دريافت شده و بارنامه ها مي بايستي به صورت منظم نگهداري شده و در هر زمان قابل ارائه باشد.

10 . كليه نقل و انتقالات و ارسال بسته ها مي بايستي بصورت مستند و با ارائه بارنامه انجام شود.

11 . تنها شركت هاي مورد تاييد ، مجاز به انتقال پسماندها از ايستگاه به محل دفع مي باشند.

12 . كليه مواد برجامانده از عمليات بازيافت و تصفيه پسماندهاي صنعتي توليد شده و همينطور كليه مواد دورريز مي بايد در يك محل دفن مهندسي طراحي شده كه داراي لاينرهاي مناسب باشد، دفن شوند

-1 محل دفن بايد داراي سيستم جمع آوري آبهاي سطحي باشد

-2 محل دفن بايد داراي پوشش پاياني مناسب و پوشش هاي روزانه و ميان مدت مناسب باشد.

3- محل دفن بايد داراي سيستم جمع آوري شيرابه م تشكل از شيب بندي مناسب ، پتوي زهكش و

لوله باشد.

-4 محل دفن باي د داراي سيستم تصفيه ( يا مديريت ) شيرابه مناسب باشد كه استانداردهاي دفع به آبهاي سطحي و زيرزميني ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را برآورده نمايد.

-5 در صورت نياز بايد داراي سيستم جمع آوري و هدايت گاز ياشد.

ب- مديريت پسماندهاي ويژه :

و يا HSE كليه پسماندهاي ويژ ه مي بايستي توسط پيمانكار جمع آوري و با تاييد و نظارت مديريت   نماينده آن ، كدزني و طبقه بندي شود.

هرگونه تخليه پسماندهاي ويژه در شرايط عادي ، مي بايستي حداقل 24 ساعت پيش از عمليات  و پيمانكار جمع آوري اطلاع داده شود. HSE تخليه به امور انجام شود. HSE هرگونه تخليه در شرايط اضطراري مي بايستي مستقيما زير نظر امور  حمل ، ذخيره و جابجايي پسماندهاي ويژه اي كه بارنامه براي آنها صادر نشده است مجاز نمي باشد .  

در بارنامه لازم است تا حداكثر حجم مجاز پسماند ويژه براي حمل زميني/دريايي/هوايي ذكر گردد.  

در بارنامه لازم است تا نوع اقدامات لازم درخصوص بروز سانحه و كنترل شرايط اضطراري براي  .(ERAP) هرنوع پسماند ويژه اعلام گردد

تاسيسات مورد نياز براي تصفيه پسماندهاي ويژه مي بايستي به صورت كاملا تخصصي و پيشرفته  متناسب با پسماندهاي توليدي طراحي و ساخته شده و رعايت كليه است انداردهاي سازمان حفاظت محيط در آن الزامي است. HSE زيست دستورالعملهاي موجود يا يا آئين نامه هاي آتي مديريت مديريت پسماند ويژه پس از تصفيه و يا تثبيت پسماند و از بين رفتن خصوصيات خطرناك آن، همانند مديريت پسماند صنعتي خواهد بود.

ذخيره سازي موقت پسماندهاي ويژه مي بايستي براساس رعايت نكات مندرج در بارنامه صورت  گيرد.

حمل و نقل پسماندهاي ويژه مي بايستي با رعايت حداكثر حجم مجاز ذكرشده در بارنامه بوده و  بارگيري پسماندهاي ناسازگار بايكديگر در محموله ارسالي براي دفع ممنوع است.

ارسال محموله پسماندهاي ويژه تنها به مراكز مجاز پذيرنده اين پسماندها مجاز بوده و لازم است  پيش از ارسال، تائيديه پذيرش در اين مراكز، اخذ گردد.

برنامه حمل جاده اي محموله هاي حاوي پسماند ويژه مي بايستي مطابق آخرين آئين نامه حمل و نقل جاده اي موادخطرناك مصوب هيات وزيران باشد.

كليه عمليات نقل و انتقال ،

ذخيره سازي و دفع پسماندهاي ويژه مي بايستي بصورت مكانيزه انجام  شود.

ثبت كليه بارنامه ها و اطلاعات مربوط به جمع آوري و پردازش و دفع اين دسته از پسماندها بايستي  كاملا شفاف و قابل رديابي و كنترل باشد.

تامين هزينه هاي پاكسازي آلودگي هاي احتمالي حاصل از عمليات جمع آوري ، ذخيره سازي و  دفع با پيمانكار بخش مربوطه است.

كليه امور مربوط به مديريت پسماندهاي ويژه به بخش خصوصي مورد تاييد قابل واگذاري است.  

كليه پسماندهاي ويژه توليد شده درصورت رعايت استاندارد حداكثر مقدار مجاز تخليه به خاك،  مي توانند در يك محل دفن مهندسي مطابق با نقشه هاي طراحي شده دفن شوند.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم جمع آوري آبهاي سطحي باشد.

– محل دفن مي بايد داراي پوشش پاياني مناسب و پوشش هاي روزانه و ميان مدت مناسب باشد.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم جمع آوري شيرابه منشكل از شيب بندي مناسب ، پت وي زهكش و لوله باشد.

– محل دفن مي بايد داراي سيستم تصفيه ( يا مديريت ) شيرابه مناسب باشد كه استانداردهاي دفع بهآبهاي سطحي و زيرزميني ارائه شده توسط سازمان حفاظت از محيط زيست را برآورده نمايد.

– در صورت نياز مي بايد داراي سيستم جمع آوري و هدايت گاز باشد.

آیین‌نامه ضوابط و روش‌هاي مديريت اجرايي پسماندهاي ويژه و صنعتي در وزارت نفت