مدیریت پسماند

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز، دارای رتبه پیمانکاری تاسیسات و تجهیزات و رتبه نفت و گاز با مجوز حمل پسماند ویژه و خطرناک می‌باشد. این شرکت پسماندهای دریافتی را در مجموعه مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست در چرخه بازیافت، پردازش و امحا قرار می‌دهد و گواهینامه مدیریت پسماند مرتبط را به نفع تولیدکننده پسماند صادر می نماید. فعالیتهای این شرکت در حوزه مدیریت پسماند به شرح ذیر می باشد: