پایش آنلاین

پايش محيط زيست و شناسايي و اندازه گيري آلودگيهاي محيطي مبناي تصميم گيري در مديريت زيست محيطي است .قضاوت صحيح و برنامه ريزي اصولي جهت رفع مشكلات زيست محيطي بدون اتكاء بر اندازه گيريهاي مطمئن با كمك سيستم‌های نوين و توانمندي در پايش ممكن نيست. به همین منظور در شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز، پایش کیفی این منابع که شامل هدف گذاری، چگونگی طراحی برنامه پایش، ملاحضات و نیازمندی ها به هنگام اجرای برنامه، تجزیه و تحلیل داده ها و در نهایت تهیه نقشه پتانسیل آلودگی و  مدلسازی نشت و انتقال آلاینده‏ ها در آب و خاک و هوا  توسط تیم متخصصین انجام می پذیرد.

آلودگی هوا

 • امکان سنجی فنی، اقتصادی و محیط زیست سیستم‌های کنترل آلاینده‌ها
 • انجام و آماده سازی طرح‌های جامع کاهش آلودگی منابع هوا در مناطق صنعتی و شهری
 • انجام ارزیابی کمی و کیفی و بررسی فرآیندی و تعیین نوع و احتمال و میزان انتشار آلاینده‌های هوای محیط زیست
 • مشاوره و انجام پایش محیط زیست در راستای طرح خوداظهاری و الزامات استاندارد ISO 14001
 • مشاوره در خصوص اجرای بند الف ماده 61 دستور العمل طرح خوداظهاری
 • نمونه برداری و آنالیز کلیه پارامترها آلاینده هوای محیط و خروجی از منابع ثابت و متحرک
 • شناسایی منابع آلاینده شهری، صنعتی، کشاورزی و… با تعیین تأثیر بر عناصر محیط زیست

آلودگی آب

 • شناسایی خصوصیات و رفتار پیکره آبی و تعیین زمانی کیفیت آب و روند این تغییرات
 • شناسایی مشکلات موجود و مورد انتظار در کیفیت پیکره آبی
 • جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در طراحی برنامه‌های جلوگیری از آلودگی یا رفع آن.
 • تعیین میزان برآورد شدن اهداف برنامه‌های کیفی آب از جمله رعایت مقررات کیفی و اجرای موثر کنترلهای اعمال شده بر منابع آلودگی
 • امکان عکس العمل مناسب در شرایط اضطراری مانند سیلابها یا تخلیه ناگهانی و شدید آلاینده‌های شدید

 

آلودگی خاک

 • ارزیابی شاخص‌های زمین انباشتگی
 • تدوین اطلس آلودگی خاک منطقه ای
 • ارزیابی منابع آلودگی‌های نقطه ای و غیر نقطه ای کشاورزی
 • پهنه بندی آلودگی فلزات سنگین خاک در اثر عملیات معدن کاری و صنعتی