توضیحات پروژه

همراه با افزایش جمعیت  مصرف منابع طبیعی نیز افزایش می یابد، مصرف و کارایی هیچ ماده ای صد درصد نیست و همواره مقداری ضایعات به همراه دارد. هدف ما شناخت منابع تولید کننده پسماند های شهری و تجزیه و تحلیل فیزیکی و شیمیایی آنها در کشور است . بیشترین سهم تولید پسماند را اماکن مسکونی به خود اختصاص می دهند. مدیریت پسماند جامد شهری با توجه به سطح فرهنگی و اقتصادی هر منطقه با منطقه ای دیگر متفاوت است و نیاز به استراتژی خاص خود دارد. روزانه میزان زیادی زباله در کشور تولید میشود که تنها 30 درصد آن قابلیت بازیافت دارند اما با توجه به ضعف طرح تفکیک از مبدا پسماند، تنها 12 درصد آن بازیافت می گردد.

شرکت مهزاد صنعت بهروز امید به روزی دارد که بتوان تمام 30 درصد بازیافتی را انجام دهد.