توضیحات پروژه

کوره دوار(Rk)
پسماندسوز در تمامي روزهاي سال به صورت 24 ساعت در روز است.حدود 8000 ساعت در سال فعال میباشد. تنها براي عمليات تعمير و نگهداري ميتواند خاموش شود.

درباره توليدي حاصل از سوختن برخي پسماندها پس از خروج ازRKوارد مخزن پر از آب شده.پس از خنك شدن به محل دفن پسماند منتقل میشود.
RKدر حالت فشار منفي قرار ميگيرد .تا از عدم خروج هرگونه بخارات و گازها به محيط اطمينان حاصل شود.

مقدار هواي مورد نياز براي سوزاندن كامل پسماندها به كمك سنسور اكسيژني كه در داخل كوره قرار دارد كنترل ميشود.

شرکت مهزاد صنعت بهروز در این زمینه فعالیت تخصصی دارد.
محفظه احتراق ثانويه (Secondary Combustion Chamber).
در اين محفظه دما همواره بالاي 1100 درجه سانتيگراد نگه داشته ميشود. آب آلوده نيز پيشنهاد مي شود در اين محفظه تزريق شود.
بويلر بازيابي حرارت
انرژي موجود در گاز خروجي از طريق اين بويلر مورد بازيابي قرار ميگيرد.

بويلر با استفاده از حرارت گاز خروجي بخار فوق داغ با دماي بالاي 400 درجه در فشار 40 بار توليد نموده .كه
جهت توليد برق به توربين بخار منتقل ميشود.
واحد پاكسازي گاز خروجي
تركيبات اسيدي موجود در گاز خروجي يا از طريق تزريق آهك و بيكربنات سديم مورد خنثي سازي قرار ميگيرند.