توضیحات پروژه

کپسوله کردن یا محصورسازی

در واقع فرآیندی است که از نشت سریع مواد شیمیایی جلوگیری می­کند. این روش نوعی پیش تصفیه برای پسماندهای ناشی از فعالیتهای بهداشتی و درمانی می­باشد و تنها با این روش است که می­توان پسماندهای ناشی از فعالیتهای بهداشتی و درمانی را همراه با پسماندهای شهری در سایتهای دفن بهداشتی دفن کرد.

پسماندهای جامد، مایع و نیمه جامد را می­توان در درام­های فلزی کپسوله یا محصورسازی کرد. دفن مقادیر زیاد پسماند­های دارویی توصیه نمی­شود، مگر ابتدا کپسوله یا محصورسازی شود و سپس دفن صورت گیرد که در این حالت خطر آلودگی آبهای زیرزمینی کاهش می­یابد.

این روش آسانترین تکنولوژی برای دفن ایمن پسماندهای نوک تیز و برنده توصیه شده است. همچنین از این روش می­توان برای پسماندهای شیمیایی و دارویی همراه با پسماندهای نوک تیز استفاده کرد. زمانی که سوزاندن عملی نباشد و تخلیه به فاضلابرو توصیه نشود، پسماندهای دارویی باید توسط این روش مدیریت شوند.

پسماندهایی که سوزاندن آنها باعث آزادسازی بخارات فلزی و سمی می­شود نباید بدون محصورسازی یا کپسوله کردن دفن شوند چون باعث آلوده کردن آبهای زیرزمینی می­شوند.

شرکت مهزاد صنعت بهروز ب یاری شما هموطنان گرامی میشتاید.