توضیحات پروژه

با هدف کنترل و مدیریت اصلی پسماندها توسط EPA آمریکا که ترکیبی از اداره محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، تمام پسماندهای تولیدی در سطح منطقه در هشت
گروه کلی (غیر از گازها)طبقه بندی شده که عبارتند از:
– مایعات آلی
– مایعات غیرآلی
– جامدات معدنی
– جامدات آلی
– لجن معدنی
– لجن آلی
– پسماندهای آزمایشگاهی
– پسماندهای غیرفرآیندی یا Plant Trash

هدف شرکت مهزاد صنعت بهروز بالا بردن اطلاعات عمومی ملت بزرگوار ایران است.