ارزیابی محیط زیست

شرکت مهندسی مهزاد صنعت بهروز آمادگی انجام امور مرتبط با مشاوره فنی و تخصصی زیست محیطی مرتبط با کلیه صنایع با رعایت استانداردهای جهانی و مد نظر سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست به شرح ذیل را دارد:

 • انجام مطالعات پایه محیط زیستی (EBS)
 • انجام مطالعات آلودگی‌های محیط زیستی
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای محیط زیستی (EIA)
 • تدوین و ارائه برنامه مدیریت محیط زیست (EMP)
 • انجام مطالعات ارزیابی پیامد‌های بهداشت محیط (EHIA)
 • برآورد خسارت اقتصادی مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست
 • مشاوره و استقرار مدیریت محیط زیست (EMS)
 • انجام مطالعات توجیه محیط زیستی احداث و بهره برداری طرح‌های توسعه
 • انجام مطالعات تعیین چارچوب مدیریت محیط زیست در صنایع و مراکز توسعه و عمران
 • انجام مطالعات ارزیابی خطرات محیط زیست (ERA)
 • انجام مطالعات ارزیابی استراتژیک و اجتماعی (SEIA, SEA)
 • طراحی و اجرای سیستم‌های اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور (GIS, RS)
 • طراحی و اجرای پروژه‌های بهره وری سبز در صنایع
 • تهیه پیوست سلامت
 • انجام برنامه ریزی‌های محیطی (شهری، فضای سبز، گردشگری پایدار)
 • مطالعات و مدیریت محیط زیست تالاب ها و پهنه بندی سواحل
 • انجام مطالعات ارزیابی اکولوژیکی در پروژه‌های محیط زیستی و مطالعات اکوتوریسم.
 • مکان یابی محل احداث انواع طرح‌های توسعه صنعتی و غیر صنعتی